Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
TONI A/S
Lykkesholms Allé 11a
1902 Frederiksberg C, Denmark
E-mail: s@toni.dk
Telefon: +45 36 70 14 22

 
1. Anvendelse
 1. Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt er disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelser”) gældende for alle ordrer, salg og leverancer af varer og/eller tjenesteydelser fra Sælger.
 2. Køberens salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i en aftale om køb af Produkter mellem Køber og Sælger, uanset Købers henvisning til disse i ordrer, forespørgsler og andre steder.
 
2. Definitioner
 1. ”Sælger” betyder TONI A/S, CVR nr. 40784608, Lykkesholms Allé 11a, 1902 Frederiksberg C, Danmark.
 2. ”Køber” betyder enhver virksomhed, der køber eller på anden måde modtager Produkter og/eller tjenesteydelser fra Sælger. Sælger tilbyder udelukkende salg til autoriserede VVS montører eller autoriserede forhandlere. Sælger tilbyder som udgangspunkt ikke salg til privatkunder.
 3. ”Produkter” betyder enhver vare, der sælges og/eller leveres af Sælgeren.
 4. ”Ordrebekræftelse” betyder en skriftlig bekræftelse fra Sælger af en afgivet ordre af Køber og/eller en bekræftelse af en aftale indgået mellem Sælger og Køber.
 
3. Priser
 1. Alle priser på Sælgers varer og/eller tjenesteydelser er angivet eksklusive moms, told, leveringsomkostninger og andre afgifter, som måtte pålignes Købers ordre.
 2. De gældende priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste, hjemmeside eller af den ordrebekræftelse, der er fremsendt til Køber.
 3. Alle priser justeres efter kursen på DKK.
 4. Alle afgifter, herunder moms og told, afholdes af Køber.
 5. Køber afholder alle relevante omkostninger til levering.
     
    4. Ordrer
    1. En ordre kan afgives af Køber via Sælgers partnershop eller via e-mail.
    2. Købers ordre er ikke bindende for Sælger, førend Sælger har fremsendt en skriftlig Ordrebekræftelse.
    3. Ordrebekræftelsen er Købers dokumentation for de bestilte Produkter, herunder antal og pris for Produkterne. Køber skal straks anmelde eventuelle fejl- eller afvigelser på Ordrebekræftelsen til Sælger.
    4. Købers ordre vil blive leveret i henhold til de oplysninger, der fremgår af Ordrebekræftelsen, og i henhold til disse betingelser.
     
       5. Betaling
       1. Betaling sker ved bankoverførsel, jf. de på Sælgers hjemmeside eller i Ordrebekræftelsen, anviste instruktioner og vilkår.
       2. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde, tilbagekalde betaling, eller modregne for krav, som er påberåbt af Køber, men ikke anerkendt af Sælger.
       3. Såfremt Køber ikke overholder de aftalte betalingsvilkår, er Sælger berettiget til at ophæve aftalen. I tilfælde af ophævelse, hvor Produkterne allerede er leveret til Køber, er Køber forpligtet til at tilbagelevere Produkterne i samme stand og mængde, som da Køber modtog Produkterne. Køber afholder alle omkostningerne i forbindelse hermed.
       4. Såfremt betaling ikke er sket til forfaldsdag, og Sælger ønsker at fastholde købet, er Køber forpligtet til at betale rente af det forfaldne beløb, som beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar 2022 med tillæg på 8 %. Dertil skal Køber betale et rykkergebyr/administrationshonorar på DKK 800,00 pr. rykkerskrivelse.
        
       6. Levering
       1. Medmindre andet er aftalt, sker levering af Produkterne til andre steder end Danmark i henhold til Incoterms 2020 Ex Works.
       2. Levering af en ordre i Danmark foretages af GLS. Levering kan forventes mellem klokken 07.00-16.00, men Sælger er ikke ansvarlig for, at levering sker i dette tidsrum. Køber betaler fragtprisen.
       3. Levering af en ordre i andre lande end Danmark foretages af GLS eller UPS.
       4. Leveringstiden regnes fra datoen på Ordrebekræftelsen. Leveringstiden kan variere, da Produkterne er håndlavede, men Sælger bestræber sig på at levere Produkterne hurtigst muligt.
       5. Sælger kan levere indbygningskroppe til indmuring forinden levering af Købers samlede ordre. Dette forudsætter skriftlig aftale mellem Sælger og Køber.
       6. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes force majeure, så som, men ikke begrænset til krig, strejker, lockouts, ekstremt vejrlig og naturkatastrofer, indførselsforbud, epidemier, m.v. Såfremt sådanne typer forsinkelser måtte indtræde, forlænges leveringstiden forholdsmæssigt.
       7. Såfremt Køber ikke overholder de aftalte betalingsvilkår, jf. punkt 5.1-5.4 er Sælger berettiget til at nægte at levere Produkterne.
        
              7. Returnering
              1. Såfremt Køber ønsker at returnere Produkterne, skal Køber inden 14 dage efter levering meddele Sælger, at Køber fortryder sit køb og ønsker at returnere Produkterne.
              2. Køber kan returnere købte Produkter til Sælger, forudsat at Produkterne returneres i original emballage, og at Produkterne er i ubeskadiget og ubrugt stand. Idet Sælger producerer Produkterne efter modtaget bestilling, vil Køber alene modtage 50 % af købesummen retur. Såfremt Produkterne ikke returneres i overensstemmelse med punkt 7.2, er Sælger berettiget til at foretage forholdsmæssigt afslag i købesummen udover de 50 % i afslag, jf. ovenfor.
              3. Returnering skal ske til TONI A/S, Lykkesholm Allé 11A, 1902 Frederiksberg C, Danmark.
              4. Produkterne skal være Sælger i hænde 14 dage efter, at Køber har meddelt Sælger, at Køber ønsker at fortryde sit køb. I det tilfælde, at denne frist overskrides, kan Sælger nægte at modtage Produkterne, og Køber er ikke berettiget til at kræve sin betaling for Produkterne tilbage.
              5. Sælger tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage regnet fra den dato, Sælger har modtaget fyldestgørende og tilstrækkelig dokumentation for, at Køber har returneret Produkterne. Såfremt Sælger ikke modtager en sådan dokumentation, regnes 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget de returnerede Produkter.
              6. Køber afholder alle omkostninger og bærer risikoen ved returnering af Produkterne, indtil Produkterne er Sælger i hænde.
               
              8. Reklamation, mangler og forsinkelse
              1. I forbindelse med levering er Køber forpligtet til straks at foretage en grundig og passende undersøgelse af de leverede Produkter.
              2. Såfremt Produktet lider af en mangel, skal Køber straks efter levering give Sælger besked herom, hvis Køber ønsker at påberåbe sig manglen.
              3. Købers reklamationsret dækker ikke fejl, skader, slitage eller andre mangler som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold, uautoriserede indgreb, manglende efterlevelse af brugsanvisning eller andre forhold, som Køber er ansvarlig for.
              4. Såfremt Sælger anerkender en mangel kan Sælger vælge mellem (i) at lade manglen
              5. afhjælpe af Sælger, (ii) ombytte Produktet, eller (iii) annullere ordren.
              6. Sælger er alene forpligtet til at afhjælpe mangler eller ombytte Produktet, såfremt det (efter Sælgers vurdering) ikke findes uforholdsmæssigt omkostningskrævende for Sælger.
              7. Ved reklamation afholdes fragtomkostninger for returnering af Produktet af Sælger.
              8. Uanset Sælgers ansvar under dette punkt, vil Sælgers maksimale ansvar højest kunne udgøre DKK 100.000,00.
              9. Såfremt Sælger bliver forsinket med levering af en ordre, kan Sælger udskyde leveringen med op til 30 dage uden ansvar. Såfremt der herefter fortsat foreligger forsinkelse, kan Køber vælge at hæve køber. Køber kan dog i denne situation ikke kræve erstatning såfremt Sælger tilbagebetaler købesummen.
               
                  9. Montering
                  1. Montering er ikke inkluderet i, eller en del af en levering af Produkterne, medmindre andet fremgår af Sælgers hjemmeside, eller af en skriftlig aftale mellem Sælger og Køber.
                   
                  10. Ejendomsret
                  1. Sælger bevarer den fulde ejendomsret over Produkterne, indtil betaling fra Køber er sket i sin fulde helhed.
                   
                  11. Produktansvar
                  1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
                   
                  12. Værneting og lovvalg
                  1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, ordrebekræftelser, aftaler og/eller transaktioner, som disse betingelser gælder for, er underlagt dansk ret, og skal håndhæves og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
                  2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem De forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (”CISG”) og disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, har disse salgs- og leveringsbetingelser forrang.
                  3. Enhver tvist, som måtte opstå mellem Køber og Sælger, herunder en eventuel tvist vedrørende gyldigheden af disse betingelser, skal afgøres ved Københavns Byret i første instans med sædvanlig ankemulighed. Sælger kan dog vælge, at sagen skal afgøres ved voldgift, der forvaltes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lov om Voldgift/Reglerne for Voldgiftsproceduren vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsstedet skal være i København, Danmark.
                   
                  Opdateret 15. april 2024